Oferta

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

 • Mapy do celów projektowych;
 • Tyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • Pomiary uzupełniające;
 • Pomiary powierzchni zasiewów działek rolnych;
 • Pomiary rzeźby terenu;
 • Geodezyjne opracowanie projektów obiektów budowlanych;
 • Sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

POMIARY DO CELÓW PRAWNYCH:

 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków;
 • Wznowienia znaków granicznych;
 • Ustalanie i okazanie granic nieruchomości;
 • Wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
 • Podziały terenów zabudowanych, rolnych i leśnych;
 • Połączenia działek;
 • Dokumentacja do celów prawnych;
 • Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;

POMIARY INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWE:

 • Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego obiektów budowlanych;
 • Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie;
 • Wyznaczenie osi konstrukcyjnych i innych elementów konstrukcyjnych;
 • Projektowanie oraz zakładanie osnowy realizacyjnej, sytuacyjnej i wysokościowej;
 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych;
 • Pomiar pionowości słupów;
 • Pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych;
 • Inwentaryzacje powykonawcze obiektu budowlanego do odbioru;
 • Pomiary powierzchni pomieszczeń;
 • Fachowe doradztwo techniczne.